สัญญาก่อสร้างคืออะไร? และมีความสำคัญอย่างไรกับการสร้างบ้าน

สัญญาก่อสร้างคืออะไร? และมีความสำคัญอย่างไรกับการสร้างบ้าน

สัญญาก่อสร้าง เป็นสิ่งที่ทุกคนที่ต้องการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านต้องทำสัญญาก่อนเริ่มต้นขั้นตอนการสร้างบ้านต่างๆ แต่สำหรับมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นหรือสนใจจะสร้างบ้านอาจยังไม่รู้และไม่เข้าใจว่าสัญญาก่อสร้างคืออะไร แล้วมีความสำคัญอย่างไรกับการสร้างบ้าน วันนี้ Grit Build จะมาอธิบายความหมายและความสำคัญของสัญญาก่อสร้างบ้านกัน

สัญญาก่อสร้าง คืออะไร?

“สัญญาก่อสร้าง หมายถึง ความตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งสัญญาว่าจะจัดหาบริการวัสดุและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งตามกำหนด และอีกฝ่ายหนึ่งสัญญาว่าจะจ่ายค่าตอบแทนให้ตามที่ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ”

 

หรืออธิบายง่ายๆ คือ สัญญาก่อสร้าง หมายถึง สัญญาจ้างระหว่างลูกค้าและบริษัทรับสร้างบ้าน โดยในสัญญากล่าวว่าบริษัทรับสร้างบ้านจะต้องหาวัสดุก่อสร้างและสร้างบ้านให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด โดยลูกค้าจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเมื่อบ้านสร้างเสร็จนั่นเอง

 

โดยสัญญาก่อสร้างที่จะมีผลบังคับทางกฎหมายได้ ต้องประกอบด้วยหลักการพื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญ คือ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องเป็นผู้ที่กฏหมายให้การรับรองว่าสามารถทำสัญญา(LEGAL CAPACITY TO SIGN

 THE CONTRACT) แทนบริษัทของแต่ละฝ่ายได้

การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมาย

คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ได้ออกประกาศและกำหนดให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2559)

โดยประกาศดังกล่าว ได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องดำเนินการตามสัญญารับจ้างสร้างอาคารเพื่อให้การก่อสร้างอาคารสำเร็จ (การก่อสร้างรวมถึงการก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด, การสร้างขึ้นแทนของเดิม, การเตรียมงาน, หรือขั้นตอนการทำงานอื่นๆ ที่จำเป็น)

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

สัญญาการก่อสร้างที่ผู้ประกอบธุรกิจ​ (บริษัทรับสร้างบ้าน) ทำกับผู้บริโภค ต้องมีเนื้อหาเป็นภาษาไทยที่สามารถอ่านได้อย่างชัดเจน มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร โดยมีจำนวนไม่เกิน 11 ตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว โดยข้อความในสัญญาต้องปฏิบัติได้ และมีความเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยรายละเอียดและความสำคัญในสัญญาก่อสร้าง มีดังนี้

 1.  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำสัญญา
 2. ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและราคาของวัสดุ
 4. งวดงานกับการชำระเงินตามเนื้องานที่ได้สัดส่วนในแต่ละงวด
 5. ระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อหน่วยงาน
 6. ระยะเวลาการรับจ้างสร้างอาคารให้แล้วเสร็จ
 7. ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดเพื่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากความชำรุดบกพร่องของอาคาร โครงสร้าง ส่วนควบคุมอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เช่น รั้ว กำแพง ภายในระยะเวลาตามที่ประกาศกำหนด
 8. ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากรูปแบบและรายละเอียดตามสัญญาได้โดยไม่ต้องเลิกสัญญา สามารถตกลงราคากันใหม่ในส่วนที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงาน
 9. ผู้ประกอบธุรกิจจะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่รับอนุญาตจากพนักงานตามกฎหมายและต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและวิชาชีพ
 10. การผิดสัญญา การเลิกสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุเหตุในเรื่องนั้นๆ ไว้เป็นการเฉพาะ
 11. หากผู้ประกอบธุรกิจไม่เริ่มทำการก่อสร้างภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา หรือล่าช้า โดยไม่ใช่ความผิดของผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญา เรียกเงินที่ผู้บริโภคได้ชำระไปแล้ว หรือค่าปรับเป็นรายวันได้

สัญญาก่อสร้างสำคัญอย่างไรกับการสร้างบ้าน?

เนื่องจากการสร้างบ้านมีรายละเอียดหลายองค์ประกอบหลายศาสตร์ความรู้ ทั้งความรู้ด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร วิศวกรรมสุขาภิบาล รวมถึงความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างบ้านต่างๆ มากมาย การทำสัญญาจึงเป็นการรับทราบและยอมรับการทำงานทั้งหมด โดยมีความสำคัญทั้งหมดดังนี้

 1. เพื่อความเข้าใจตรงกันของบริษัทรับสร้างบ้านและผู้บริโภค
 2. เพื่อให้การสร้างบ้านเป็นไปตามใบแสดงรายละเอียดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ (BOQ)
 3. เพื่อระบุผู้รับผิดชอบในการก่อสร้าง เมื่อเกิดเหตุที่ทำให้การก่อสร้างนั้นๆ สะดุด เช่น ส่งมอบบ้านช้าเพราะเจ้าของบ้านลืมจ่ายงวดงาน หรือไม่ตรวจรับ หรือหากถูกผู้รับเหมาทิ้งงาน ก็สามารถใช้สัญญาตรวจสอบแล้วหาผู้รับผิดชอบต่อเหตุนั้นๆ ได้
 4. หากมีเหตุที่ไม่เป็นไปตามสัญญา ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลและเห็นชอบด้วยกฎหมาย โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถใช้สัญญานี้ในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้
 5. หากการสร้างบ้านมีการขอสินเชื่อ การมีสัญญาก่อสร้าง จะช่วยคำนวณงบประมาณส่วนต่างหลังการอนุมัติจากธนาคารได้

ทั้งหมดที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การมีสัญญาสร้างบ้านเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างบ้านเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นเหมือนสัญญาว่าจ้างให้สร้างบ้านแล้ว ยังเป็นเหมือนหลักประกันให้กับผู้บริโภคด้วย แต่การทำสัญญาก่อสร้าง ก็เป็นอีกเรื่องที่ฟังดูแล้วปวดหัวมากๆ เพราะเป็นเรื่องของการดำเนินเอกสาร หากใครอยากที่กำลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านที่สามารถลดความวุ่นวายตรงนี้ได้ ใช้บริการกับ Grit Build ได้เลยนะครับ เพราะเราดูแลคุณตั้งแต่ให้คำปรึกษา ควบควบคุมงานด้วยทีมวิศวกร และยังดำเนินการเรื่องเอกสารให้ครบตบในที่เดียว ให้คุณสร้างบ้านคุณภาพง่ายๆ ไม่ต้องปวดหัวเรื่องจุกจิกอีกต่อไป

สร้างบ้านกับเรา ติดต่อเลย

ติดต่อเราช่องทางต่างๆดังนี้

ข่าวสารและโปรโมชั่นใกล้เคียง

ลดกระหน่ำ แจกฉ่ำ ไม่กลัวฝน! แจกส่วนลดสร้างบ้านฉ่ำๆ ให้คุณช้อปได้มันส์ๆ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย พบกันที่งานช้อปสนุก จัดหนักเรื่องบ้าน
Grit Build บริษัทรับสร้างบ้าน จะมาแนะนำโทนสีที่ตรงตามหลักฮวงจุ้ย รวมถึงทาสีไหนให้ถูกโฉลกกับวันเกิด รับรองว่าจะถูกใจอย่างแน่นอน
Grit Build บริษัทรับสร้างบ้าน จะไปไขข้อข้องใจว่า หากเราสร้างหรือต่อเติมรั้วบ้าน จะต้องขออนุญาตหรือไม่? มาหาคำตอบกับบทความนี้กัน!!
ลดกระหน่ำ แจกฉ่ำ ไม่กลัวฝน! แจกส่วนลดสร้างบ้านฉ่ำๆ ให้คุณช้อปได้มันส์ๆ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย พบกันที่งานช้อปสนุก จัดหนักเรื่องบ้าน
Grit Build บริษัทรับสร้างบ้าน จะมาแนะนำโทนสีที่ตรงตามหลักฮวงจุ้ย รวมถึงทาสีไหนให้ถูกโฉลกกับวันเกิด รับรองว่าจะถูกใจอย่างแน่นอน

บริการออกแบบ ก่อสร้าง โดยมืออาชีพ

Aden
บ้านหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์น ดีไซน์หรูหราผสมผสานความเรียบง่าย โอบล้อมครอบครัวใหญ่อย่างอบอุ่น
Quinn
บ้านโมเดิร์น 2 ชั้น ดีไซน์สวยสะดุดตา สะท้อนความหรูหราและเรียบ

©2021 Grit build Company Limited. Designed by Geminine Studio co.,ltd.