อยากสร้างและต่อเติมรั้วบ้านต้องขออนุญาตไหม? 

อยากสร้างและต่อเติมรั้วบ้านต้องขออนุญาตไหม? 

รั้วบ้าน หนึ่งในตัวบ่งบอกอาณาเขตที่ชัดเจนของบ้าน หรือที่ดินของเรา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี และอีกนัยหนึ่งรั้วบ้านถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากโจรขโมยได้อีกด้วย ซึ่งการที่เราจะต่อเติมรั้วบ้านหรือสร้างรั้วบ้านขึ้นมาใหม่นั้น ต้องดูสภาพแวดล้อมรอบบ้านว่ามีบ้านที่ติดกันไหม อีกทั้งยังมีกฎหมายควบคุม มีข้อกำหนดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งต้องศึกษาเป็นอย่างดี ไม่สามารถสร้างสุ่มสี่สุ่มห้าได้ แต่…ถ้าบริเวณบ้านของเราเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ก็จะไม่พบปัญหามากเท่าไหร่   

แล้วรั้วบ้านสร้างสูงได้ขนาดไหน? ต้องขออนุญาต หรือมีวิธีการใดบ้าง สำหรับบทความนี้ Grit Build บริษัทรับสร้างบ้าน ก็จะมาทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้น ที่จะทำให้เราสร้างหรือต่อเติมรั้วบ้านได้แบบไม่มีสะดุด

แค่ “รั้วบ้าน” ทำไมเราต้องขออนุญาต

มาทำความเข้าใจกันก่อน จากที่เราเกริ่นไปข้างต้น เนื่องจากการก่อสร้างหรือต่อเติมรั้วอยู่ภายใต้กฎหมายหลักที่ควบคุมการก่อสร้างก็คือ “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องขออนุญาตนั้นเอง  

 

โดย “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” ได้นิยามไว้ว่า…

“อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้าสำนักงานและสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง

(1) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน

(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง หรือประตูที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย

(3) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

(4) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา 8 (9)

แต่ตามมาตรา 4 “รั้ว” ไม่ใช่ “อาคาร”

มาทำความเข้าใจให้มากขึ้น ใช่…ที่ว่าความหมายอาคารในมาตรา 4  รั้ว หรือกำแพงปกติไม่ใช่อาคาร แต่เฉพาะรั้วหรือกำแพงที่ติดต่อกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอยเท่านั้นที่เป็นอาคาร ต้องขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายฉบับนี้ แต่ถ้าเป็นการสร้างรั้วติดกับที่ดินเอกชนด้วยกันไม่ต้องขออนุญาตใดๆ

แล้วความสูงที่สร้างได้ ควรสูงไม่เกินเท่าไหร่

เมื่อเรารู้แล้วว่ารั้วหรือกำแพงที่เราจะสร้างต้องขออนุญาตไหม อีกเรื่องที่ให้ความสำคัญไม่แพ้กันนั้นก็คือเรื่องความสูง แน่นอนว่าถ้าหากการสร้างรั้วติดกับพื้นที่สาธารณะ การสร้างรั้วจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ซึ่งในข้อที่ 47 กล่าวไว้ว่า “รั้วหรือกำแพง ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้ว ให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 3 เมตร เหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ” 

กรณีพิเศษ เฉพาะในเขตพื้นที่ “กรุงเทพมหานคร” ต้องดูความกว้างของพื้นที่สาธารณะกำกับด้วย หากกว้างน้อยกว่า 6 เมตร จะต้องมีระยะร่นของตัวอาคารเพิ่มเติมด้วย และความสูงของรั้วต้องไม่เกิน 2 เมตร

หากรั้วที่สร้างติดกับพื้นเอกชนต้องทำอย่างไร?

ในกรณีนี้ ต้องเช็กให้ดีก่อนว่ารั้วที่จะสร้างอยู่ กึ่งกลางระหว่างแนวเขตที่ดินของทั้งสองบ้านหรือไม่ โดยดูจากหมุดโฉนด ซึ่งจะต้องมีการพูดคุย หาข้อตกลงกันระหว่างที่ดินทั้งสองฝั่ง หากเจรจากันสำเร็จ เมื่อสร้างแล้วรั้วนั้นก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของทั้งสองบ้าน โดยแบ่งจ่ายค่าดูแลคนละครึ่ง ส่วนการต่อเติมรั้วก็เช่นเดียวกัน ต้องหาทางพูดคุยกันว่าเพื่อนบ้านอนุญาตให้ต่อเติมหรือไม่ แต่อย่างไรก็ดี การต่อเติมรั้วต้องดูให้ครอบคลุมด้วยว่า หากเราต่อเติมรั้วแล้วจะส่งผลเสียอะไรบ้าง เช่น กระทบโครงสร้างเดิมหรือเปล่า ซึ่งหากเกิดความเสียหาย เราก็ต้องรับผิดชอบส่วนนั้นทั้งหมด

หากเพื่อนบ้านไม่อนุญาตให้ต่อเติมรั้วมีวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้าง?

หากจำเป็นต้องต่อเติมรั้วจริง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ อย่างเช่น ต้องการความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยมากขึ้น ฯลฯ  มีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ นั่นก็คือ สร้างรั้วใหม่ร่นเข้ามาในเขตที่ดินของเรา โดยรั้วใหม่และฐานรากของรั้วต้องไม่ล้ำเกินไปในแนวเขต ที่ดินเพื่อนบ้าน แต่ข้อเสียก็คือ เราจะเสียพื้นดินของเราไป แต่อย่างไรก็ตามเพื่อนบ้านก็จะไม่มีสิทธิ์ทุบรั้วเดิม แล้วนำที่ดินส่วนนั้นไปใช้ประโยชน์ในส่วนของตัวเองได้

เมื่อเรารู้แล้วว่ารั้วที่เราจะสร้างหรือต่อเติมนั้น ต้องขออนุญาตหรือไม่ ขั้นตอนต่อไปคือการก่อสร้างนั้นเอง ซึ่งจะเป็นความรู้ทางด้านวิศวกรรม เพื่อไม่ให้การก่อสร้างกระทบกับเพื่อนบ้าน อีกทั้งต้องมีความแข็งแรง และปลอดภัย ซึ่งจำเป็นต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถสอบถามบริษัทรับสร้างบ้านได้เลย เพราะจะทำให้การสร้างหรือต่อเติมบ้านของคุณหมดข้อกังวลได้อย่างแน่นอน 

สร้างบ้านทั้งที เลือก Grit Build บริษัทรับสร้างบ้าน คุณภาพ

ใครที่กำลังจะสร้างบ้าน แล้วไม่รู้จะเลือกบริษัทรับสร้างบ้านไหนดี เราขอแนะนำ “Grit build” บริษัทรับสร้างบ้านที่ต้องการทำงาน “นอกกรอบ” บริบทเดิมๆ ด้วยบริการออกแบบและปรับแบบตามใจผู้อยู่อาศัย ด้วยวัสดุและอุปกรณ์คุณภาพสูง และบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียว รวมถึงการขออนุญาตการก่อสร้างต่างๆ โดยทีมงานมากประสบการณ์ที่จะคอยดูแล ช่วยเหลือคุณตลอดงานก่อสร้าง จนกระทั่งส่งมอบบ้าน สานความฝันเรื่องบ้านของคุณ ให้เป็นจริงได้อย่างแน่นอน คิดจะสร้างบ้านเลือก Grit build บริษัทรับสร้างบ้าน  

สร้างบ้านกับเรา ติดต่อเลย

ติดต่อเราช่องทางต่างๆดังนี้

ข่าวสารและโปรโมชั่นใกล้เคียง

ลดกระหน่ำ แจกฉ่ำ ไม่กลัวฝน! แจกส่วนลดสร้างบ้านฉ่ำๆ ให้คุณช้อปได้มันส์ๆ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย พบกันที่งานช้อปสนุก จัดหนักเรื่องบ้าน
Grit Build บริษัทรับสร้างบ้าน จะมาแนะนำโทนสีที่ตรงตามหลักฮวงจุ้ย รวมถึงทาสีไหนให้ถูกโฉลกกับวันเกิด รับรองว่าจะถูกใจอย่างแน่นอน
สัญญาก่อสร้างบ้านคืออะไร แล้วมีความสำคัญอย่างไรกับการสร้างบ้าน หลายคนอาจไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ วันนี้ Grit Build จึงมาไขข้อสงสัยให้กระจ่างกัน
ลดกระหน่ำ แจกฉ่ำ ไม่กลัวฝน! แจกส่วนลดสร้างบ้านฉ่ำๆ ให้คุณช้อปได้มันส์ๆ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย พบกันที่งานช้อปสนุก จัดหนักเรื่องบ้าน
Grit Build บริษัทรับสร้างบ้าน จะมาแนะนำโทนสีที่ตรงตามหลักฮวงจุ้ย รวมถึงทาสีไหนให้ถูกโฉลกกับวันเกิด รับรองว่าจะถูกใจอย่างแน่นอน

บริการออกแบบ ก่อสร้าง โดยมืออาชีพ

Aden
บ้านหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์น ดีไซน์หรูหราผสมผสานความเรียบง่าย โอบล้อมครอบครัวใหญ่อย่างอบอุ่น
Quinn
บ้านโมเดิร์น 2 ชั้น ดีไซน์สวยสะดุดตา สะท้อนความหรูหราและเรียบ

©2021 Grit build Company Limited. Designed by Geminine Studio co.,ltd.